نویسنده = فریدون عابدینی
اثر پانسمان هیدروژل پلی‌وینیل پایرولیدون بر بهبود زخم باز در موش صحرایی

دوره 32، شماره 313، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2134-2148

رضا فاضلی ورزنه؛ سید جمال مشتاقیان؛ اردشیر طالبی؛ فریدون عابدینی


بررسی تأثیر هیپوکلریت سدیم 025/0 درصد و بتادین 1 درصد بر مدت ترمیم زخم سوختگی

دوره 32، شماره 294، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1149-1155

فاطمه حدادی؛ سیما یادگاری؛ فریدون عابدینی