نویسنده = مریم سادات حسینی
بررسی ارتباط پلی مورفیسم Leu564Pro با خونریزی سیستم اعصاب مرکزی در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور 13

دوره 32، شماره 272، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 25-33

مجید نادری؛ اکبر درگلاله؛ شعبان علیزاده؛ احمد کاظمی؛ شادی طبیبیان؛ حسین درگاهی؛ زهرا کاشانی خطیب؛ میثم کشیری؛ مریم سادات حسینی