نویسنده = ������������ ������
تولید پروکاریوتی پروتئین 2M ویروس آنفلوانزا در اتصال با پروتئین شوک حرارتی لیشمانیا ماژور به منظور دستیابی به یک واکسن کارآمد

دوره 32، شماره 288، مرداد و شهریور 1393، صفحه 841-853

سیاوش چلبیانی؛ فاطمه فتوحی؛ امیر قائمی؛ مریم صالح؛ بهرخ فرهمند؛ سید محمد علی علوی اصفهانی؛ منصوره طباطبائیان؛ علی ترابی