نویسنده = �������������� ����������������
ارتباط شاخص توده‌ی بدنی و افزایش وزن مادر با نتایج بارداری

دوره 32، شماره 293، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1093-1102

زهرا یزدان پناهی؛ صدیقه فروهری؛ امیرحسین بابائی؛ محبوبه حاجی فقها