نویسنده = علی قاسمی
بررسی میزان شیوع موتاسیون‌های ژن c-MPL و F617V2Jak در بیماران ایرانی با اختلالات میلوپرولیفراتیو فیلادلفیا منفی و ارتباط آن با یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی

دوره 32، شماره 301، مهر و آبان 1393، صفحه 1487-1495

عباس قوطاسلو؛ فاطمه نادعلی؛ بهرام چهاردولی؛ علی قاسمی؛ صادق عباسیان؛ کاظم غفاری؛ شهربانو رستمی


بررسی اثر ترکیبی داروی دفروکسامین و دوز پایین آرسنیک تری اکساید بر میزان زنده‌مانی و مهار پرولیفراسیون رده‌ی سلولی 4NB

دوره 32، شماره 288، مرداد و شهریور 1393، صفحه 818-827

کاظم غفاری؛ احمد کاظمی؛ علی قاسمی؛ ندا مینایی؛ عباس قوطاسلو؛ بهنوش طیبی؛ محمدرضا رضوانی