نویسنده = علی والیانی
بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده‌ی آدنوزین نوع A1 بر بیان ژن و P53 مسیرها و میزان آپوپتوز در گلیوبلاستومای چند شکلی U87Mg

دوره 38، شماره 601، بهمن و اسفند 1399، صفحه 875-881

10.22122/jims.v38i601.13007

فهیمه زمانی رارانی؛ زین العابدین شریفیان دستجردی؛ علی والیانی؛ محمد زمانی رارانی؛ الیاس کارگر ابرقویی؛ ابراهیم افتخار؛ مجید پورانتظاری؛ جواد مهاجر انصاری


مشخصه‌یابی داربست کامپوزیتی نانوالیاف پلی‌کاپرولاکتون/ ماتریکس خارج سلولی جهت کاربرد در مهندسی بافت

دوره 37، شماره 521، خرداد و تیر 1398، صفحه 296-302

10.22122/jims.v37i521.10746

سحر قصوری؛ محسن ستایش‌مهر؛ اصغر طاهری کفرانی؛ پریسا دهقانی؛ علی والیانی


تهیه‌ی داربست نانوالیاف فیبرین/پلی وینیل الکل به روش الکتروریسی جهت کاربرد در مهندسی بافت

دوره 34، شماره 388، مرداد و شهریور 1395، صفحه 737-744

علی والیانی؛ علی صمدی؛ بتول هاشمی بنی؛ محمد رفیعی‌نیا


مقایسه‌ی نشانگرهای سطحی 14 CDو 44CD در سلول‌های بنیادی مشتق از چربی (ADSCs) و سلول‌های کندروسیت تمایز یافته طی فرایند کندروژنز

دوره 32، شماره 284، خرداد و تیر 1393، صفحه 621-630

روناک زارعی؛ بتول هاشمی بنی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ علی والیانی؛ فریبرز کیانپور؛ مریم علی اکبری