نویسنده = ������������������� ������������ ��������
کاربرد درمان‌های ذهن‌آگاهانه در درمان نشانگان ناراحتی بدنی

دوره 33، شماره 348، مهر و آبان 1394، صفحه 1430-1439

فاطمه زرگر؛ نگار اصغری‌پور زحمتی؛ رضا باقریان سرارودی