نویسنده = ���������� �������� ������
بررسی میزان شیوع کاردیومیوپاتی در زنان باردار

دوره 33، شماره 353، آذر و دی 1394، صفحه 1686-1690

عزیز اله ادیب


بررسی مقایسه‌ای درمان تک دوز و چند دوز متوتروکسات در تغییرات سطح BHCG در حاملگی خارج رحمی در زنان

دوره 32، شماره 292، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1054-1060

طراوت فاخری؛ انیس‌الدوله‌ نانکلی؛ هاله شهلازاده؛ مینا عطایی؛ مینا نیاکان شهری