نویسنده = ���������� ���������������� ����������
بررسی تأثیر اسپیرنولاکتون بر کنترل پرفشاری خون ریوی در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی

دوره 36، شماره 502، آذر و دی 1397، صفحه 1329-1335

10.22122/jims.v36i502.10626

محمد امامی؛ مرتضی آبدار اصفهانی؛ کورش نیکنام؛ علی مهرابی کوشکی


قلب نگاری امپدانسی، روشی غیر تهاجمی برای ارزیابی متغیرهای همودینامیک

دوره 32، شماره 290، مرداد و شهریور 1393، صفحه 969-971

حسن یزدانیان؛ امین مهنام؛ مهدی ادریسی؛ مرتضی آبدار اصفهانی