نویسنده = ������������������ ��������������
مطالعه‌ی لوکوس 3DFNB وابسته به ناشنوایی غیر سندرمیک اتوزومال مغلوب در جمعیتی از ناشنوایان ایرانی با روش آنالیز پیوستگی ژنتیکی

دوره 32، شماره 285، خرداد و تیر 1393، صفحه 669-677

سمیه رئیسی؛ محمد حسین صنعتی؛ محمد امین طباطبائی‌فر؛ حمیدرضا پورجعفری؛ زرین مینوچهر؛ افسانه شاورزی؛ میترا عطایی؛ محبوبه کثیری؛ مرتضی هاشم‌زاده چالشتری