نویسنده = راضیه حیدری
نقش عوامل رونویسی در تنظیم توسعه و تمایز سلول‌های شبکیه‌ی عصبی

دوره 33، شماره 351، مهر و آبان 1394، صفحه 1584-1596

راضیه حیدری؛ فاطمه ناظم رعایا؛ مجید خیراللهی


بازسازی سلول‌های شبکیه‌ی چشم توسط سلول بنیادی

دوره 33، شماره 321، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 54-69

فاطمه ناظم رعایا؛ راضیه حیدری؛ مجید خیراللهی


مطالعه‌ی اثر پلیمر پلی‌هما به عنوان بستر کشت سلولی بر روی رشد و حفظ ماهیت سلول‌های پوششی رنگدانه‌دار شبکیه‌ی چشم

دوره 32، شماره 300، مهر و آبان 1393، صفحه 1444-1460

فاطمه ناظم‌ رعایا؛ زهرا سهیلا سهیلی؛ راضیه حیدری؛ عبدالخالق دیزجی؛ حمید احمدیه؛ شهرام سمیعی؛ ابوذر باقری