نویسنده = ���������������� ����������
رابطه‌ی بین ویژگی‌های اجتماعی- دموگرافیک با عوامل مؤثر در ترک سیگار در جامعه‌ی مصرف کنندگان سیگار اصفهان

دوره 32، شماره 297، مهر و آبان 1393، صفحه 1278-1290

رخساره معمار؛ محمد مراثی؛ احمد باهنر؛ فرشاد اعتدالی؛ غزاله نوذری؛ مرضیه دهقانی سامانی؛ رضا روزبهانی