نویسنده = ������������ ����������
مطالعه‌ی اثر پلیمر پلی‌هما به عنوان بستر کشت سلولی بر روی رشد و حفظ ماهیت سلول‌های پوششی رنگدانه‌دار شبکیه‌ی چشم

دوره 32، شماره 300، مهر و آبان 1393، صفحه 1444-1460

فاطمه ناظم‌ رعایا؛ زهرا سهیلا سهیلی؛ راضیه حیدری؛ عبدالخالق دیزجی؛ حمید احمدیه؛ شهرام سمیعی؛ ابوذر باقری