نویسنده = آوات فیضی
بررسی ارتباط بین پرفشاری خون و شاخص‌های آنتروپومتریک در افراد بزرگسال ایرانی

دوره 37، شماره 513، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 31-39

10.22122/jims.v37i513.11096

مهربد وخشوری؛ مریم اقبالی بابادی؛ شمیم شفیعیون؛ آوات فیضی؛ مریم حیدرپور؛ داوود شفیعی؛ علیرضا خسروی؛ نضال صراف زادگان


بررسی اپیدمیولوژیک عوامل جمعیت‌شناختی و پایه‌ای بالینی مبتلایان به بیماری مزمن کلیوی شهر اصفهان در بازه‌ی زمانی 90-1375

دوره 35، شماره 448، مهر و آبان 1396، صفحه 1298-1308

شهرزاد شهیدی؛ اسماعیل هادی‌زاده؛ پوریا شعبانی؛ آوات فیضی


بررسی ارتباط میان میزان مصرف لبنیات و سندرم روده‌ی تحریک پذیر در بزرگ‌سالان ایرانی

دوره 34، شماره 400، مهر و آبان 1395، صفحه 1134-1143

نیلوفر شعبانی کیا؛ سحر معمار منتظرین؛ پروانه صانعی؛ عمار حسن‌‌زاده کشتلی؛ احمد اسماعیل‌زاده؛ آوات فیضی؛ پیمان ادیبی