نویسنده = محمدرضا یزدانی
بررسی فراوانی آلودگی با Transfusion Transmitted Virus به روش مولکولی PCR در بیماران همودیالیزی و معتادان تزریقی

دوره 30، شماره 183، خرداد و تیر 1391

بهروز عطایی؛ علیرضا امامی نائینی؛ فرزین خوروش؛ محمدرضا یزدانی؛ عباسعلی جوادی؛ مهدی عطایی