نویسنده = �������� �������������� ��������������
عناصر کمیاب خونی و شدت بیماری پارکینسون

دوره 32، شماره 308، آذر و دی 1393، صفحه 1870-1878

رخساره معمار؛ احمد چیت‌ساز؛ محمدرضا آقای قزوینی