نویسنده = امیر شفا
مقایسه‌ی تأثیر پنتوپرازول و رانیتیدین بر سطح سرمی منیزیم در کودکان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 35، شماره 420، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 157-162

محمدرضا حبیب‌زاده؛ امیر شفا؛ الهه منصوری؛ حسین محجوبی‌پور