نویسنده = ������ ������������������� ��������
طراحی و ساخت دستگاه بیلی‌روبین‌متر غیر تهاجمی

دوره 33، شماره 335، خرداد و تیر 1394، صفحه 722-730

مریم حاج رسولی‌ها؛ مجید محمدبیگی؛ محمدرضا یزدچی؛ بهناز خانی