نویسنده = مهرداد اسماعیلیان
ارتباط طول مدت شیفت با عملکرد شناختی و کیفیت زندگی متخصصان طب اورژانس

دوره 39، شماره 645، 1400، صفحه 763-770

10.22122/jims.v39i645.14223

مهدی نصر اصفهانی؛ شموئیل یروشالمی؛ مهرداد اسماعیلیان


بررسی تأثیر به کارگیری راهنمای بالینی Pulmicort در مقایسه با درمان استاندارد در مدیریت حملات آسم

دوره 37، شماره 530، مرداد و شهریور 1398، صفحه 630-636

10.22122/jims.v37i530.11917

الهام شهبازی دستجردی؛ بابک معصومی؛ مهرداد اسماعیلیان


مقایسه‌ی تأثیر استامینوفن وریدی (آپوتل®) و مورفین وریدی در کنترل درد ناشی از شکستگی تروماتیک ساعد و ساق پا در بالغین

دوره 34، شماره 376، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 293-298

مرضیه ملایی؛ مهرداد اسماعیلیان؛ فرهاد حیدری