نویسنده = ������������ ��������
تولید لنتی‌ ویروس اینتگراز منفی به منظور بیان گذرای پروتئین مورد نظر و کاهش اثرات جانبی ویروس در ژن درمانی

دوره 33، شماره 326، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 305-315

لاله شریعتی؛ زهرا محمدی؛ زهرا حجازی؛ مهران مدرس؛ منصور صالحی؛ محمد حسین مدرسی؛ حسین خان‌احمد