نویسنده = ���������� �������������
تشخیص بروسلوز به وسیله‌ی سیستم کشت خون BACTEC

دوره 32، شماره 315، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2234-2240

منصوره مومن هروی؛ مه‌زاد ارمی؛ حسن کوشا؛ فاطمه عشرت آبادی