نویسنده = بهزاد ناظم‌رعایا
مقایسه‌ی سیستم امتیازبندی Simplified Acute Physiology Score-III و Mortality Probability Model-III در بیماران دچار تروما

دوره 37، شماره 522، خرداد و تیر 1398، صفحه 350-356

10.22122/jims.v37i522.11061

بهزاد ناظم‌رعایا؛ پرویز کاشفی؛ حمیده بابایی


بررسی تأثیر سن و جنس بر شدت درد حاد بعد از عمل ویترکتومی عمیق تحت بیهوشی عمومی

دوره 34، شماره 415، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1660-1665

داریوش مرادی فارسانی؛ فیروزه اکرمی؛ خسرو نقیبی؛ بابک علی کیایی؛ بهزاد ناظم‌الرعایا


بررسی مقایسه‌ای تغییرات همودینامیک درمان الکتریکی- تشنجی بیماران بعد از مصرف سیس ‌آتراکوریم و سوکسینیل کولین

دوره 34، شماره 395، مهر و آبان 1395، صفحه 963-970

بهزاد ناظم رعایا؛ داریوش مرادی فارسانی؛ علی صادقی وقفی