نویسنده = �������� �������� �������� ��������
بررسی بهبود قدرت افتراق دو نقطه در اعمال جراحی V-Y Plasty وPalmar Graft در بازه‌ی 6 ماهه

دوره 33، شماره 323، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 152-159

محمد دهقانی؛ امیر حسین اکبر پور؛ محمدعلی کوفه؛ شقایق دهقانی