نویسنده = ���������� �������������� ����������
بیان پروانسولین انسانی در گیاه با استفاده از ناقل pVUT (Plasmid Viral University of Tehran)

دوره 33، شماره 327، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 346-354

مهناز خیرالهی؛ علی‌اکبر شاه نجات بوشهری؛ مجید خیراللهی؛ فریبا ابوئی مهریزی؛ هوشنگ علیزاده