نویسنده = �������� �������� ���������������� ��������
بررسی پتانسیل اثر بازدارندگی میوه‌ی آقطی سیاه بر تکثیر اولیه‌ی ویروس آنفلوانزا

دوره 33، شماره 352، مهر و آبان 1394، صفحه 1607-1617

آمنه حسنی نژاد فراهانی؛ شهلا شاهسوندی؛ محمد ابراهیمی