نویسنده = ������������ ������
کلونینگ و بیان پروتئین کوتاه شده‌ی گیرنده‌ی عامل رشد اپیدرمی- 1 در میزبان مخمر Pichia pastoris

دوره 33، شماره 364، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2232-2238

جواد زواررضا؛ نادر خالقی؛ علی حاتمی؛ معصومه حیدری؛ رضا منصوری مجومرد؛ محمدحسین شیخها؛ مجید مجرد