نویسنده = مسعود سامی
بررسی آلودگی باکتریایی و کپکی شیر و فراورده‌های لبنی تولید شده به روش صنعتی و سنتی عرضه شده در سطح شهر اصفهان در سال 1394

دوره 34، شماره 387، مرداد و شهریور 1395، صفحه 712-717

ضیاءالدین کشاورزپور؛ مسعود سامی؛ حمیدرضا فلاحتی؛ رسول محمدی


بررسی آلودگی گزهای تولید شده در شهر اصفهان به باقی‌مانده آفلاتوکسین

دوره 33، شماره 363، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2167-2171

سمیرا دهقانی؛ مسعود سامی؛ مریم میرلوحی