نویسنده = غلامرضا معصومی
بررسی علل لوله‌گذاری مجدد داخل تراشه‌ای در بیماران با مسمومیت حاد

دوره 36، شماره 486، مرداد و شهریور 1397، صفحه 743-749

10.22122/jims.v36i486.10151

نسترن ایزدی مود؛ پریسا جعفری خوزانی؛ مرجان منصوریان؛ غلامرضا معصومی؛ احمد یراقی


بررسی فراوانی نسبی بروز آژیتاسیون بعد از عمل جراحی باز عروق کرونر قلب و عوامل مؤثر بر آن

دوره 35، شماره 438، مرداد و شهریور 1396، صفحه 814-820

غلامرضا معصومی؛ مجتبی منصوری؛ محسن نظری فارسانی


بررسی عملکرد تیم احیای بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال 1394

دوره 35، شماره 426، خرداد و تیر 1396، صفحه 406-411

مجتبی منصوری؛ غلامرضا معصومی؛ سید علی امامی؛ فرهاد محمودی؛ امیر رضا شکرانی