نویسنده = ��������������������� ������ ����������
ارزیابی پایدارترین ژن‌های مرجع در بافت بیضه‌ی مردان آزواسپرم

دوره 33، شماره 367، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2407-2416

سید مرتضی جوادی‌راد؛ زهره حجتی؛ کامران قائدی؛ محمدحسین نصر اصفهانی؛ بهزاد عباسی