نویسنده = ������������ ��������
شیوع زایمان سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست‌زا در استان تهران در سال 1394

دوره 35، شماره 423، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 303-309

سامان معروفی‌زاده؛ نرگس باقری لنکرانی؛ امیر الماسی حشیانی؛ پیام امینی؛ آرزو اسماعیل‌زاده؛ بهناز نوید؛ مریم محمدی؛ رضا عمانی سامانی


شیوع ماکروزمی و عوامل مرتبط با آن در تولدهای تک‌ قلویی زنده در استان تهران

دوره 34، شماره 394، مهر و آبان 1395، صفحه 940-945

سامان معروفی‌زاده؛ رضا عمانی سامانی؛ پیام امینی؛ مهدی سپیدارکیش