نویسنده = ������������ ��������������
بررسی تغییرات ضخامت ماکولا در اعمال جراحی تضعیف عضله‌ی مایل تحتانی

دوره 34، شماره 401، آذر و دی 1395، صفحه 1174-1180

محمدعلی ابطحی؛ حسن رزمجو؛ سمیرا احمدی


بررسی اثر آواستین موضعی در میزان موفقیت عمل Dacryocystorhinostomy

دوره 34، شماره 387، مرداد و شهریور 1395، صفحه 718-723

علی صالحی؛ علیرضا زندی؛ اطهر زندی؛ سید محمد علی ابطحی؛ سیدعلی سنبلستان