نویسنده = ������������������� ��������
بررسی توزیع فراوانی Anti-Tissue Transglutaminase IgA در بیماران مبتلا به آلوپسی آره‌آتا

دوره 34، شماره 379، خرداد و تیر 1395، صفحه 381-386

فاطمه مختاری؛ فرحناز فاطمی نائینی؛ طیبه پنجه‌پور؛ سید محسن حسینی؛ محمدعلی نیلفروش‌زاده