نویسنده = بنفشه فاضلی دلشاد
طراحی بیوانفورماتیک برای تولید واکسن پپتیدی Vascular Endothelial Growth Factor-A (VEGF-A) انسانی و ارزیابی آنتی‌بادی پلی‌کلونال اختصاصی آن در موش

دوره 34، شماره 398، مهر و آبان 1395، صفحه 1054-1059

فائزه سلطان‌پور غریب‌دوستی؛ غلامعلی کاردر؛ بنفشه فاضلی دلشاد؛ رضا فلک؛ مزدک گنجعلی‌خانی‌ حاکمی؛ علیرضا عندلیب


بررسی ‌عملکرد ‌رده‌ی‌ سلولی ‌سرطانی 4T1 در راستای ‌ایجاد مدل ‌متاستاتیک ‌حیوانی ‌در موش‌های BALB/c

دوره 34، شماره 396، مهر و آبان 1395، صفحه 985-990

بنفشه فاضلی دلشاد؛ مزدک ‌گنجعلی ‌خانی ‌حاکمی؛ فائزه سلطان‌پور غریب‌دوستی؛ نسرین شایانفر؛ رضا فلک؛ غلامعلی کاردر