نویسنده = ���������������� ����������
بررسی میزان بیان miR-143 و miR-145 در تومور و حاشیه‌ی تومور بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال

دوره 35، شماره 452، آذر و دی 1396، صفحه 1504-1508

شبنم وردینی؛ بهزاد برادران؛ بهرام گلستانی ایمانی


بررسی تأثیر داروی سیکلوفسفاماید بر میزان بیان ژن TLR2 در موش‌های Balb/c مبتلا به کاندیدیازیس منتشره

دوره 34، شماره 389، مرداد و شهریور 1395، صفحه 769-774

حمید مروتی؛ سپیده طلوعی؛ پروین دهقان؛ بهزاد برادران؛ امیر محمدی‌فرد؛ زهرا یوسفی