نویسنده = ������������ ��������������
گزارش یک مورد آلودگی گال پوسته‌دار در شهر اصفهان

دوره 39، شماره 647، آذر و دی 1400، صفحه 821-825

10.22122/jims.v39i647.13797

سیمین دخت سلیمانی‌فرد؛ سید حسین حجازی؛ سید محمد ابطحی


ارزیابی تأثیر ضد لیشمانیایی عصاره‌ی هیدروالکلی قارچ گانودرما لوسیدوم بر انگل لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی

دوره 36، شماره 511، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1628-1634

10.22122/jims.v36i511.10896

سکینه اکبری؛ جواهر چعباوی‌زاده؛ سیدمحمد ابطحی؛ افسانه یگدانه؛ فاطمه نامدار؛ صدیقه صابری