نویسنده = ���������������� ����������
بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم ژن گیرنده‌ی آلفا اینترلوکین7 با روشHigh Resolution Melt (HRM) در بیماران آتوپیک و افراد سالم

دوره 34، شماره 397، مهر و آبان 1395، صفحه 1019-1024

سمانه‌سادات مصطفوی؛ ناهید اسکندری؛ فرشته آل‌صاحب‌فصول؛ منصور صالحی؛ رامین قاسمی


بررسی سطح سرمی OX40 در بیماران مبتلا به نورومیلیت اپتیکا در مقایسه با افراد سالم

دوره 34، شماره 386، مرداد و شهریور 1395، صفحه 657-662

پریا علی دادیانی؛ ناهید اسکندری؛ منصور صالحی؛ وحید شایگان‌نژاد