نویسنده = ���������� �������������� ��������
بررسی بیان ژن TOX3 در بیماران مبتلا به سرطان مری

دوره 34، شماره 395، مهر و آبان 1395، صفحه 971-977

ثریا احمدی بلوطکی؛ مجتبی عمادی بایگی؛ لیلا روحی؛ علی اکبر شایسته