نویسنده = محسن صائب
مقایسه‌ی دوز حلزون گوش در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن تحت درمان با رادیوتراپی سه بعدی انطباقی و توموتراپی حلزونی

دوره 41، شماره 710، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 124-130

10.48305/jims.v41.i710.0124

حسین رست؛ سیمین همتی؛ ناهید شامی؛ محسن صائب؛ محمدباقر توکلی


مقایسه‌ی دزیمتری ارگان‌های در معرض خطر برای درمان سرطان نازوفارنکس با استفاده از دو روش توموتراپی مارپیچی و پرتو درمانی سه بعدی تطبیقی

دوره 41، شماره 706، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 41-35

10.48305/jims.v41.i706.0035

زهرا پورپرور؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ محسن صائب؛ نادیا نجفی زاده؛ ناهید شامی


مقایسه‌ی دزیمتریک درمان سرطان پستان چپ با استفاده از دو روش پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی و توموتراپی

دوره 40، شماره 682، مهر و آبان 1401، صفحه 587-592

10.48305/jims.v40.i682.0587

معصومه کرم پور نجف آبادی؛ محسن صائب؛ نادیا نجفی زاده؛ احمد شانئی


ارزیابی میزان خطای محاسبه‌ی دز نرم‌افزار طراحی درمان با استفاده از فانتوم جامد Anthropomorphic

دوره 34، شماره 393، مهر و آبان 1395، صفحه 908-913

ویدا رضایی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ شهرام منادی؛ محسن صائب