نویسنده = ���������� �������������� ������
مقایسه‌ی اثر زنجبیل با متوکلوپرامید در پیش‌گیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی کوله‌سیستکتومی

دوره 34، شماره 400، مهر و آبان 1395، صفحه 1121-1127

علیرضا مسلم؛ محمد نعمت‌شاهی؛ محبوبه نعمت‌شاهی؛ عاطفه اسدی؛ عقیل‌ اله کیخسروی؛ حسن اژدری زرمهری