نویسنده = �������������� ������ ����������
بررسی تأثیر آموزش غنی‌سازی روابط بر صمیمیت زناشویی زوجین نابارور دارای خشونت خانگی

دوره 34، شماره 402، آذر و دی 1395، صفحه 1187-1196

محبوبه پورحیدری؛ فاطمه علیجانی؛ سید شاهرخ آقایان؛ افسانه کرامت؛ سیده زهرا معصومی؛ زهره اسدی