نویسنده = الهام رئیسی
بررسی فراوانی تصویربرداری مناسب با استفاده از آزمون تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان هاجر (س) شهرکرد در سال 1396

دوره 38، شماره 565، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 107-114

10.22122/jims.v38i565.12649

نیلوفر صادقی؛ حسین اعظمی؛ الهام رئیسی؛ کیمیا حسینی؛ محمدعلی دیانی؛ نیلوفر لله گانی


بررسی توجیه‌پذیری خدمات سونوگرافی ارایه ‌شده برای بیماران اورژانسی مراجعه کننده به بیمارستان آیت‌اله کاشانی شهرکرد در طی یک سال

دوره 37، شماره 525، خرداد و تیر 1398، صفحه 438-442

10.22122/jims.v37i525.11907

میلاد کبیری؛ الهام رئیسی؛ عبدالمجید طاهری؛ حسین اعظمی؛ محمد علی دیانی؛ سید محمودرضا آقامیری؛ جمشید عبدوی


تعیین حساسیت پرتویی سلول‌های سرطانی در مقایسه با سلول‌های طبیعی بعد از تابش‌دهی با پرتوی X با روش سنجش MTT: مطالعه‌ی آزمایشگاهی

دوره 36، شماره 472، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 246-250

10.22122/jims.v36i472.9436

فرزانه رئیسی؛ الهام رئیسی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ اسفندیار حیدریان؛ محمد امیری


مقایسه‌ی روش‌های سنجش Thiazolyl Blue (MTT) و Sulforhodamine B (SRB) در تعیین اثر ضد تکثیری برومیلین بر رده‌ی سلول‌های سرطانی 4T1، AGS و PC3

دوره 35، شماره 443، مهر و آبان 1396، صفحه 1056-1061

فرزانه رئیسی؛ الهام رئیسی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ اسفندیار حیدریان؛ فاطمه امینی


بررسی اثر سمیت سلولی عصاره‌ی آناناس بر روی رده‌ی سلول سرطانی پستان 4T1

دوره 34، شماره 394، مهر و آبان 1395، صفحه 946-951

فرزانه رئیسی؛ الهام رئیسی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ اسفندیار حیدریان؛ محمد امیری؛ مصطفی غلامی