نویسنده = ����������������� ������������ ��������
شیوع یبوست و یبوست عملکردی و عوامل خطر آن در شهر اصفهان

دوره 34، شماره 404، آذر و دی 1395، صفحه 1282-1289

عمار حسن‌زاده کشتلی؛ مرصی‌السادات هاشمی جزی؛ بابک دهستانی؛ پیمان ادیبی