نویسنده = ������������ ����������
بررسی مقایسه‌ای ارتباط بین آلوپسی آندروژنیک و مصرف تریاک در مردان

دوره 34، شماره 407، آذر و دی 1395، صفحه 1375-1380

جلال مولودی؛ احمدرضا زمانی؛ فرحناز فاطمی نائینی؛ نیما فتاحی؛ آریوس امینی؛ محمد رامان مولودی