نویسنده = ������������ ����������
مقایسه‌ی روش‌های سنجش Thiazolyl Blue (MTT) و Sulforhodamine B (SRB) در تعیین اثر ضد تکثیری برومیلین بر رده‌ی سلول‌های سرطانی 4T1، AGS و PC3

دوره 35، شماره 443، مهر و آبان 1396، صفحه 1056-1061

فرزانه رئیسی؛ الهام رئیسی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ اسفندیار حیدریان؛ فاطمه امینی


بررسی فراوانی ژن‌های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در ایزوله‌های Acinetobacter baumannii جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 34، شماره 407، آذر و دی 1395، صفحه 1381-1388

فاطمه امینی؛ حسن علی کریم پور؛ سیاوش وزیری؛ مهدی قادری؛ سعید محمدی؛ محسن عزیزی