نویسنده = ملیحه نصیری
میزان رضایت جنسی در زوجین نابارور با علت ناباروری زنانه و عوامل مرتبط با آن

دوره 38، شماره 599، آذر و دی 1399، صفحه 842-848

10.22122/jims.v38i599.13526

نیلوفر علی‌منش؛ زهره کشاورز؛ هدیه ریاضی؛ زهرا حیدر؛ ملیحه نصیری


عوامل پیش‌گویی‌ کننده‌ی اختلال عملکرد جنسی زنان باردار منتخب شهر تهران

دوره 37، شماره 522، خرداد و تیر 1398، صفحه 328-334

10.22122/jims.v37i522.11507

طیبه درونه؛ زهره شیخان؛ مرضیه ساعی قره‌ناز؛ فاطمه جلالی چیمه؛ فرحناز خلوصی؛ ملیحه نصیری؛ گیتی ازگلی


چالش‌های آموزش سلامت باروری و جنسی به نوجوانان از دیدگاه والدین در ایران و جهان: مرور سیستماتیک

دوره 36، شماره 508، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1540-1553

10.22122/jims.v36i508.10489

شهربانو صالحین؛ معصومه سیمبر؛ زهره کشاورز؛ ملیحه نصیری


بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D و شدت افسردگی با عملکرد جنسی در نمونه‌ای از زنان ایرانی در سال 1395

دوره 35، شماره 430، خرداد و تیر 1396، صفحه 558-564

فاطمه جلالی چیمه؛ طیبه درونه؛ گیتی ازگلی؛ ملیحه نصیری؛ محمدرضا وفا


بررسی ارتباط عوامل اقتصادی و جمعیت‌شناختی با رضایت جنسی و زناشویی در یک نمونه از زنان ایرانی در سال‌های 95-1394

دوره 35، شماره 418، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 50-56

طیبه درونه؛ گیتی ازگلی؛ زهره شیخان؛ ملیحه نصیری