نویسنده = جواهر چعباوی‌زاده
ارزیابی تأثیر ضد لیشمانیایی عصاره‌ی هیدروالکلی قارچ گانودرما لوسیدوم بر انگل لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی

دوره 36، شماره 511، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1628-1634

10.22122/jims.v36i511.10896

سکینه اکبری؛ جواهر چعباوی‌زاده؛ سیدمحمد ابطحی؛ افسانه یگدانه؛ فاطمه نامدار؛ صدیقه صابری


بررسی فراوانی عوامل ایجاد کننده‌ی کاندیدوری در بیماران بستری در بخش نفرولوژی بیمارستان لبافی‌نژاد تهران

دوره 35، شماره 450، آذر و دی 1396، صفحه 1364-1369

محسن آزاد؛ جواهر چعباوی‌زاده؛ پروین دهقان؛ رسول محمدی


بررسی عفونت‌های قارچی در زخم‌های بیماران سوختگی در اصفهان

دوره 35، شماره 447، مهر و آبان 1396، صفحه 1225-1232

بیان کمشکی؛ مصطفی چادگانی‌پور؛ جواهر چعباوی‌زاده؛ سیما یادگاری


بررسی فراوانی Candidiasis دهانی در کودکان و نوجوانان مبتلا به لوسمی در استان اصفهان

دوره 35، شماره 420، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 151-156

فرزانه آقاداودی؛ جواهر چعباوی‌زاده؛ پروین دهقان؛ علیرضا معافی