نویسنده = ������������������ ����������
گزارش 7 مورد بیماری Pompe در ایران

دوره 35، شماره 424، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 364-367

میلاد ابراهیمی؛ رضا روزبهانی؛ مرتضی پورفرزام