نویسنده = �������������� ����������
بررسی و بهینه‌سازی دز رسیده به عدسی چشم در تکنیک‌های مختلف Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT) برای درمان تومورهای ناحیه‌ی پیشانی

دوره 35، شماره 438، مرداد و شهریور 1396، صفحه 828-833

مهنوش اصلانی؛ کیوان جباری؛ علیرضا عموحیدری؛ راضیه کریمی


ارزﯾﺎﺑﯽ نرم‌افزار طراحی درمان در اعمال ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮزﯾﻊ دز در صورت وﺟﻮد ﮐﻠﯿﭗ‌ﻫﺎی تیتانیومی در ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﻃﺎن روده‌ی ﺑﺰرگ

دوره 35، شماره 434، مرداد و شهریور 1396، صفحه 686-691

راضیه کریمی؛ کیوان جباری؛ علیرضا حسینی؛ علیرضا عموحیدری؛ مهنوش اصلانی