نویسنده = ������������������ ��������
اثر عصاره‌ی هیدروالکلی دانه‌ی جغجغه بر آسیب حاد کبدی ناشی از تیواستامید در موش صحرایی

دوره 35، شماره 421، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 216-221

مریم محمدپور زه آب؛ فریبرز شریعتی شریفی؛ عباس جمشیدیان؛ محمدرضا حاجی نژاد