نویسنده = ���������� ���������������� ��������
شیوع زایمان سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست‌زا در استان تهران در سال 1394

دوره 35، شماره 423، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 303-309

سامان معروفی‌زاده؛ نرگس باقری لنکرانی؛ امیر الماسی حشیانی؛ پیام امینی؛ آرزو اسماعیل‌زاده؛ بهناز نوید؛ مریم محمدی؛ رضا عمانی سامانی